Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Culturele Codes

Codes: van vrijblijvend naar bindend

Elk bedrijf en elke organisatie in Nederland moet op een of andere manier voldoen aan regels. Wetgeving, cao’s en andere afspraken bepalen hoe en met welke bandbreedte bedrijven kunnen opereren. De culturele sector, die met veel overheidsgeld wordt gefinancierd, heeft zelf een aantal aanvullende codes opgesteld, waarmee zij haar verantwoordelijkheid wil nemen. Deels komt een noodzaak voor deze codes voort uit het feit dat zowel binnen als buiten de culturele sector zaken soms niet goed gaan. De codes zijn leidraad en worden steeds vaker bindend opgelegd. Terwijl veel lokale overheden aan te subsidiëren instellingen vragen om in een aantal jaren toe te werken naar navolging, legt de minister van OCW ze voor de periode 2021 – 2024 bindend op.

Lokale en landelijke uitwerking

Afgelopen jaren zijn bestaande codes vernieuwd en nieuwe codes geschreven. De Participatie Federatie en haar leden erkennen het belang van deze codes. Op lokaal niveau voldoen zij daar aan naar gelang de overheid daartoe mogelijkheden biedt. Op landelijk niveau, de Coöperatieve Federatie Participatie Federatie U.A., worden vanaf de start de codes volledig geïmplementeerd. Door enerzijds de lokale inbedding en subsidierelaties en anderzijds de landelijke voorwaarden en mogelijkheden, zal op punten worden gedifferentieerd in toepassing.

 

Fair Practice, Cultural Governance, Diversiteit en Inclusie

Een goede organisatie bestaat bij de gratie van betrouwbaarheid en vertrouwen. Daarvoor zijn transparante richtlijnen en afspraken een voorwaarde. Deze dienen gebaseerd te

zijn op wettelijke en redelijke bases. De Participatie Federatie als jonge organisatie, past de regels van Fair Practice daarom direct toe. Overlappend met de Code Fair Practice, worden ook de Code

Diversiteit & Inclusie en de Code Cultural Governance

geïmplementeerd. Daartoe wordt op dit moment een pakket aan afspraken geformuleerd die rechtstreeks naar de code zijn terug te voeren. Omdat wij de diverse codes zien als een in elkaar grijpend pakket, kiezen wij er voor om de toepassing daarvan niet separaat per code, maar als een geheel pakket toe te lichten.

Over eerlijke beloning

De medewerkers in dienst van de Participatie Federatie en zij die op incidentele basis diensten voor de Participatie Federatie verrichten, worden allen betaald volgens de loonschalen van de CAO Toneel en Dans. ZZP-tarieven zijn daarvan (volgens richtlijnen van Kunstenbond FNV) afgeleid. De te hanteren tarieven voor beloning worden openbaar, onder meer via de website van de Participatie Federatie, www.departicipatiefederatie.nl.

De leden die deelprogramma’s van en in naam van de Participatie Federatie realiseren, zullen daarvoor de tarieven hanteren zoals boven genoemd, tenzij zij tevoren inzichtelijk maken hoe en waarom zij daarvan afwijken. In dat geval wordt aangesloten bij de tarieven van de betreffende leden.

Over leren, ontwikkeling en toekomstperspectief

De Participatie Federatie is een lerende organisatie. Waar methoden om cultuurparticipatie te bevorderen meegaan met veranderingen en inzichten in de samenleving, wordt voortdurend geleerd en gedeeld. Eenzelfde houding kent de Participatie Federatie naar haar medewerkers: de Participatie Federatie biedt graag mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling van medewerkers. Zo zullen zij betrokken zijn bij de expertise bijeenkomsten, uitwisselingen en ontmoetingen en daaraan deelnemen. Voor scholing gericht op individuele ontwikkeling ten dienste van de organisatie, wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd.

Over veiligheid, gezondheid en vertrouwen

Zowel de leden van de Participatie Federatie, het bestuur als de medewerkers die werkzaamheden voor de Participatie Federatie verrichten, worden een veilige en gezonde werkomgeving en arbeidsvoorwaarden geboden. Hiervoor baseert de Participatie Federatie zich op de CAO Toneel en Dans. Een pakket verzekeringen dat risico’s afdekt wordt afgesloten. Met alle informatie van en over leden en medewerkers wordt vertrouwelijk omgegaan. De richtlijnen van de AVG worden daarvoor toegepast. Op termijn zal aangesloten worden bij een organisatie voor vertrouwenspersonen. Waar het een vertrouwensprobleem betreft binnen de realisatie van een project onder verantwoordelijkheid van een individueel lid van de Participatie Federatie, gelden de regels van vertrouwelijkheid van het betreffende lid.

Financiën en Transparantie

De Participatie Federatie vraagt al in 2020 een ANBI status aan. Openbaarmaking

van jaarrekeningen en jaarverslagen zijn daarbij een voorwaarde. Wij voldoen daaraan graag en verschaffen middels publicatie op de website inzicht. Indien nodig worden jaarrekeningen gecontroleerd door een accountant, waarvan ook de verklaring openbaar wordt gemaakt.

De Participatie Federatie werkt met vooraf gemaakte projectplannen en begrotingen die achteraf worden getoetst. Op deze manier ontstaat goed inzicht in successen en leerpunten. Deze worden op relevante plekken gedeeld.

Diversiteit en Inclusie

De Participatie Federatie heeft zijn wortels in de periferie van de grotere steden in Nederland. Juist in de woonwijken waar de diversiteit in bevolkingsgroepen het grootst is, ligt haar kracht. Een organisatie die de cultuurparticipatie bevordert voor, met en door deze bewonersgroepen, kan niet anders dan zich daaraan spiegelen.

Op de podia en in alle delen van de organisatie

Geïntegreerd beleid gericht op diversiteit en inclusie is voor de Participatie Federatie vanzelfsprekend een voorwaarde. Zo vinden we niet alleen diverse talenten in onze omgeving, die een plek krijgen op de podia en in werkplaatsen, maar net zozeer ook in de teams, besturen en raden van toezicht van de leden én in de ledenraad van de Participatie Federatie.

Diversiteit en Inclusie als kwaliteit

Bij invulling van elke openstaande functie zal de diversiteit van zowel team als projecten en hun talenten een voorwaarde zijn. De Participatie Federatie zoekt dan ook niet naar ‘diverse’ medewerkers, maar streeft voortdurend naar een inclusief team. Diversiteit in gender, komaf, inkomen en opleiding, in mobiliteit, religieuze en of seksuele oriëntatie maakt onze organisaties niet alleen inclusief en divers, maar vooral ook sensitief. Medewerkers die bijdragen aan die diversiteit beschikken over een kwaliteit die bijdraagt aan de professionaliteit van de organisaties. De ‘Agenda Inclusieve Podiumkunsten 2020 – 2024’ hebben wij graag ondertekend.

Goed bestuur en heldere afspraken

Transparantie, heldere criteria en afspraken, scheiding van functies en goede aansturing en toezicht dragen bij aan een veilige en betrouwbare organisatie. Waar de leden van

de Participatie Federatie elkaar vanaf de start vinden in gelijkwaardige en dienstbare relaties met hun diverse omgeving, zijn geschreven en ongeschreven regels van belang voor succes. Met dit gezamenlijk bewustzijn bouwen we een nieuwe organisatie op. Negen leden met eigen besturen/ raden van toezicht, organisaties, belangen en werkwijzen, bouwen samen een nieuwe organisatie waarin van meet af middels heldere afspraken wordt gewerkt. Het belang van elk is het belang van iedereen. Uitdagingen bij de een hebben impact op de gezamenlijke leden. Om nu en in de toekomst samen te kunnen werken en ontwikkelen, is een heldere organisatie opgezet met een coöperatiemodel.

Verantwoordelijkheden, beslisbevoegdheid en verantwoordelijkheden zijn daarvoor een fundament. Zo behouden we respect voor ieders eigenheid en het gezamenlijk belang dat in de Participatie Federatie verankerd is.

Een bouwwerk in de steigers

We zijn ons er terdege van bewust dat voor de uitwerking en toepassing het eerste levensjaar nog veel bouwstenen in een goed verband gestapeld moeten worden. De basis is daarvoor al goed op orde met een fundering om het huis op verder te bouwen, de steigers tonen de contouren. Het eerste jaar van de Participatie Federatie zal daarom extra tijd vragen van het bureau, bestuur en ledenraad om deze zaken uit te werken en vast te leggen. Het coöperatieverband zorgt dat dit, met voortdurende instemming en gebaseerd op een veelheid aan ervaringen, gebeurt.

 

Copyrights: de ParticipatieFederatie 2021 | Ontwerp: Opus Design | Webbouw: Zite Media